About

Jenny Nordberg (b. 1978) is an industrial designer MFA based in Malmö (Sweden), who works exploratory and interdisciplinary to expand the contemporary notion of design, and of the designer. Whether an experimental, conceptual or commercial project, her practice is always driven by a search for alternatives and counter-strategies to irresponsible mass production. Stylistically, her work is characterized by brutalism and minimalism cleverly combined, often leaning on chance as an important element.

Navigating between art and design, her research and studio work focus on how we produce and consume today, how we have done so historically and how this can be done differently in the future. By exploring questions such as these, Nordberg seeks to transform the preconditions of design and encourage it to take a more engaged position. In her two ongoing projects 3 to 5 Minutes (2015–) and 3 to 5 Seconds (2014–) she examines how different properties of the mass-produced and the handmade can be combined in a craft-based context, thereby raising questions about speed, time and value. Some of these rapidly handmade objects have been made in front of a video camera or an audience, disclosing the actual production process as well as her distinctive sense of humour. Her most recent project At Your Place Production (2015–) further elaborates the notion of transparency by offering a bookable service that cuts out all traditional intermediaries in favour of an extremely local production – set to take place in your home or at your working place.

Nordberg has exhibited her work and held lectures and workshops nationally as well as internationally. She is the recipient of several awards and grants, among others Elle Interior Design Award (2011) and Wallpaper Design Award (2010). Previously as the co-founder of Apokalyps Labotek (2008–13) and currently with Jenny Nordberg Design Studio and collaborations like Mines Above Ground, she continuously and innovatively contributes to a more progressive design field.

Aside from her own practice and assignments, she has worked with curatorial projects such as Den Nya Kartan (The New Map) – a touring exhibition initially presented at Form/Design Center in Malmö (2015). Nordberg is also the founder and creative leader of SPOK, a platform established to map the possibilities for local production in Sweden, launched in February 2016.

Jenny Nordberg (f. 1978) är en Malmö-baserad industridesigner (MFA), som arbetar undersökande och interdisciplinärt för att utvidga den samtida synen på design och designerrollen. Oavsett om det rör sig om ett experimentellt, konceptuellt eller kommersiellt projekt drivs hon av ett sökande efter alternativ och motstrategier till ansvarslös massproduktion. Stilistiskt karakteriseras hennes arbeten av en skarpsinnig kombination av brutalism och minimalism, ofta med slumpen som ett viktigt element.

Hennes research och arbete, som rör sig i fältet mellan konst och design, fokuserar på hur vi producerar och konsumerar idag, hur vi har gjort det historiskt och hur detta kan göras annorlunda i framtiden. Genom att utforska frågor som dessa försöker Nordberg förändra villkoren för designfältet och uppmana det att inta en mer engagerad ställning. I de två pågående projekten 3 to 5 Minutes (2015–) och 3 to 5 Seconds (2014–) undersöker hon hur olika egenskaper hos det massproducerade och det handgjorda kan kombineras i en hantverkskontext, och uppmärksammar på så vis frågor om hastighet, tid och värde. Några av dessa blixtsnabbt handgjorda objekt har skapats framför en videokamera eller en publik, vilket avslöjar såväl själva produktionsprocessen som hennes säregna humor. Hennes senaste projekt At Your Place Production (2015–) bygger vidare på denna idé om transparens genom att erbjuda en bokningsbar tjänst som frångår alla traditionella mellanhänder till förmån för en extremt lokal produktion – som äger rum i ditt hem eller på din arbetsplats.

Nordberg har haft utställningar och workshops såväl nationellt som internationellt. Hon har tagit emot ett flertal priser och utmärkelser, däribland Elle Interior Design Award (2011) och Wallpaper Design Award (2010). Hon bidrar ständigt och innovativt till ett mer progressivt designfält – tidigare som en av grundarna till Apokalyps Labotek (2008–13) och nu med Jenny Nordberg Design Studio och samarbeten som Mines Above Ground.

Parallellt med sin egen verksamhet har hon arbetat curatoriskt med projekt som Den Nya Kartan – en turnerande utställning som inledningsvis visades på Form/Design Center i Malmö (2015). Nordberg är även grundare och kreativ ledare till SPOK, en plattform med syfte att kartlägga möjligheterna för lokal produktion i Sverige, vilken lanserades i februari 2016.